You are now at Chongqing, China, have fun to search and find the local business in Chongqing. Login | Register
China City Guide
Chongqing » Restaurants » Local Cuisine » Photos of Hai Yi Xuan
Hai Yi Xuan
Hai Yi Xuan

9F, Harbour Plaza Hotel, Wuyi Lu

023-63700888